HERROEPINGSRECHT


U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van reden binnen veertien dagen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons (DB Bikes Sint Aarnoutstraat 14 8211 Aartrijke Tel: 0476/34.69.46 e-mail: info@dbbikes.be) door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) over uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst informeren.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende dat u het bericht over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verzendt.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingswijze die u hebt gebruikt bij de initiële transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben teruggekregen.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de rechtstreekse kosten van retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

UITSLUITING OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN HET HERROEPINGSRECHT:
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, indien hun verzegeling na de levering werd verwijderd.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor levering van geluid- of video-opnames of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na de levering werd verwijderd.

Het herroepingsrecht vervalt bij overeenkomsten voor levering van op maat gemaakte producten, zoals custom paint, speciale samenstelling…

ALGEMENE AANWIJZINGEN
Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade. Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

Modelformulier voor herroeping downloaden